هوالنور

چرا اینقدر زود کنار کشیدی؟

سولی که دارم بارها در ذهنم مرور میکنم و پاسخی نمی یابم.

گاه حتی گذراندن اوقات هم سخت میشه...

(((چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟))))

؟
؟
؟
؟
؟

/ 2 نظر / 10 بازدید
علی

پسرم منظورت چی بود؟؟؟[تعجب]