هو النور

شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاریچشم فلک نبیند زین طرفه​تر جوانیهرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکبچون من شکسته​ای را از پیش خود چه رانیمی بی​غش است دریاب وقتی خوش است بشتابدر بوستان حریفان مانند لاله و گلچون این گره گشایم وین راز چون نمایمهر تار موی حافظ در دست زلف شوخییاران صلای عشق است گر می​کنید کاریدر دست کس نیفتد زین خوبتر نگاریبر دامنش مبادا زین خاکیان غباریکم غایت توقع بوسیست یا کناریسال دگر که دارد امید نوبهاریهر یک گرفته جامی بر یاد روی یاریدردی و سخت دردی کاری و صعب کاریمشکل توان نشستن در این چنین دیاری

                                                                                             **********

*جنوب با همه کارهای قبلی کنسل شد٬اما تازه حکمتش برام روشن شده!

**این روزها بسیار خوشحالم!!!

***چه قدر سخت شده باز هم حرف زدن با یکدیگر!ای کاش روزهای رفته می آمد!

/ 2 نظر / 6 بازدید
کاظم

کنسل؟ یعنی شما نرفتی؟

آدل هوگو

نه! متاسفانه. راستش آدمی چيز هايی ميبيند که بسيار نزديک است و ناسپاس نعمت هايی است که ديده نمی شوند! کاش خداوند کمی صبرم را زياد کند!