هوالنور

معاني در كلمات نيست 

در سكوتيست كه بين ِ آنهاست

كلمات دانسته ها را در بر مي گيرند

اما كيست، جز سكوت

كه سهم ِ ما را از اسرار نادانسته ادا كند.

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
پرگل

زيبا بود خيلی کاش يه چيزايی هميشه نادانسته بمونن